สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 70 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   จินดามณี   2543  3
 2.   พระอภัยมณี   2505  15
 3.   ราชสกุลวงศ์ / กรมศิลปากร   2554  3
 4.   คติความเชื่อ / กรมศิลปากร   2552  1
 5.   อิลราชคำฉันท์   2543  1
 6.   รัตนมงคลคำฉันท์   2547  1
 7.   วรรณกรรมสมัยตอนต้น   2529  1
 8.   ศัพทานุกรมโบราณคดี / กรมศิลปากร   2550  1
 9.   นานาสาระวัฒนธรรมไทย / กรมศิลปากร   2548  1
 10.   วรรณกรรมสมัยสุโขทัย   2528  2
 11.   สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน   2551  2
 12.   สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน / กรมศิลปากร   2552  2
 13.   วิวัฒนาการพุทธสถานไทย   2533  1
 14.   ความรักของแม่ในวรรณคดี   2534  1
 15.   ร้อยกรองภาคกาญจนาภิเษก / กรมศิลปากร. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์   2539  1
 16.   การประพันธ์โคลงสี่สุภาพ / กรมศิลปากร   2548  1
 17.   วรรณกรรมสมัยธนบุรี เล่ม 1   2532  1
 18.   วรรณกรรมสมัยธนบุรี เล่ม 2   2533  1
 19.   บทละครนอก เรื่อง พิกุลทอง / กรมศิลปากร   2552  1
 20.   พระแสงราชศัสตราประจำเมือง /   ม.ป.ป.  1
 21.   วรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย   2531  1
 22.   วรรณกรรมสมัยอยุธยา ตอนกลาง   2530  1
 23.   สตรีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย   2547  1
 24.   อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท   2537  1
 25.   รวมนิทานบทเห่กล่อมและสุภาษิต   2529  1
 26.   พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย /   2550  1
 27.   พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย / กรมศิลปากร   2560  1
 28.   รวมบทความเรื่องภาษาและอักษรไทย   2527  1
 29.   ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5   2542  2
 30.   นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา   2539  1
 31.   โขน : อัจฉริยลักษณ์แห่งนาฏศิลป์ไทย / กรมศิลปากร   2553  1
 32.   บทละครเรื่องอภัยนุราช ของ สุนทรภู่ / กรมศิลปากร   2539  1
 33.   ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ เล่ม 4 / กรมศิลปากร กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์   2537  1
 34.   ตำราพระราชพิธีเก่า และตำราทวาทศพิธี / กรมศิลปากร   2548  1
 35.   อักขรานุกรม ประวัติศาสตร์ไทย อักษร ค   2529  1
 36.   สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฉบับเยาวชน / กรมศิลปากร   2561  1
 37.   ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 3 /   2555  1
 38.   ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ เล่มที่ 5 / กรมศิลปากร   2539  1
 39.   อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ฆ ง จ   2533  1
 40.   อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ฉ ช ซ   2536  1
 41.   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษา / กรมศิลปากร   2555  1
 42.   ประเพณี ศาสนา และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา / กรมศิลปากร   2552  1
 43.   นิราศเมืองหลวงพระบาง และรายงานปราบเงี้ยว / กรมศิลปากร   2548  1
 44.   ศิลป:ถ้ำสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย   2539  1
 45.   สามก๊กฉบับเจ้าพระยาคลัง(หน) เล่ม1,เล่ม2,เล่ม3   2536  1
 46.   ประวัติและผลงานของชาวต่างชาติในประเทศไทย เล่ม 2 / กรมศิลปากร   2539  1
 47.   นามานุกรมขนบประเพณีไทย หมวดพระราชพิธีและรัฐพิธี   2546  1
 48.   เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 2   2545  1
 49.   รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1 /   2539  1
 50.   จดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี / กรมศิลปากร หอจดหมายเหตุแห่งชาติ   2541  1

12NextLast ... 2
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver