สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 90000
ISBN 978-616-283-685-5
เลขหมู่ อ 294.308 ก219อ 2566
ชื่อคน
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • อัมพโรวาท : ประมวลพระธรรมเทศนา พระดำรัส พระโอวาท พระสัมโมทนียกถา พระสังเวชนียธรรม และพระปรารภของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 2566
  บรรณลักษณ์ 648 หน้า บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ธรรมเทศนา
 • พุทธศาสนา
 • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • อัมพโรวาท : ประมวลพระธรรมเทศนา พระดำรัส พระโอวาท พระสัมโมทนียกถา พระสังเวชนียธรรม และพระปรารภของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 • ธรรมเทศนา
 • พุทธศาสนา
 • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  REF90000  อ 294.308 ก219อ 2566  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [13039]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver