สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41484,ฉ1 42006,ฉ2 42007,ฉ3 42008,ฉ4 42009,ฉ5 42010,ฉ6
เลขหมู่ 121.1 ส328ท 2540
ชื่อคน
 • สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ทฤษฎีใหม่ ว่าด้วยการพัฒนาตนเอง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2540
  บรรณลักษณ์ 24 หน้า ภาพประกอบ 20 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470 - ทฤษฎีใหม่
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
 • ทฤษฎีใหม่ ว่าด้วยการพัฒนาตนเอง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470 - ทฤษฎีใหม่
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  12A41484   121.1 ส328ท 2540 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  12A42006   121.1 ส328ท 2540 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  12A42007   121.1 ส328ท 2540 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  12A42008   121.1 ส328ท 2540 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  12A42009   121.1 ส328ท 2540 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  12A42010   121.1 ส328ท 2540 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [399]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver