สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55133,ฉ1
ISBN 978-611-7068-03-4
เลขหมู่ 020 ส293ห 2552
ชื่อคน
 • สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ
 • ชื่อเรื่อง
 • ห้องสมุด การศึกษา วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในยุคการเปลี่ยนแปลง /SP2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุวีริยาสาส์น 2552
  บรรณลักษณ์ 287 หน้า 300 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ห้องสมุด
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ
 • ห้องสมุด การศึกษา วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในยุคการเปลี่ยนแปลง /SP2
 • ห้องสมุด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201076963490   020 ส293ห 2552 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5847]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver