สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49614,ฉ1 49615,ฉ2 49616,ฉ3 49617,ฉ4 46918,ฉ5 49619,ฉ6 49620,ฉ7 49621,ฉ8
เลขหมู่ 310 ป36ว 2544
ชื่อคน
 • ประเวศ วะสี
 • ชื่อเรื่อง
 • วิถีสังคมไท
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เคล็ดไทย 2544
  บรรณลักษณ์ 1ชุด 8 เล่ม บริจาค
  ชื่อชุด
 • ชุดที่ 1 ภูมิปัญญา กระบวนทัศน์ใหม่ และจินตนาการใหม่ ชุดที่ 2 ความคิดทางการเมือง การปกครอง ชุดที่ 3 เศรษฐกิจ - เศณษฐศาสตร์ทางเลือก ชุดที่ 4 ประชาสังคมและวัฒนธรรมชุมชน ชุดที่ 5ประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทย ชุดที่ 6 กฏหมายและสิทธิมนุษยชน ชุดที่ 7 วิถีประชาธิปไตย ชุดที่ 8 การศึกษาเพื่อความเป็นไท
 • หมายเหตุ ครบรอบ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • สังคมวิทยา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ประเวศ วะสี
 • วิถีสังคมไท
 • ชุดที่ 1 ภูมิปัญญา กระบวนทัศน์ใหม่ และจินตนาการใหม่ ชุดที่ 2 ความคิดทางการเมือง การปกครอง ชุดที่ 3 เศรษฐกิจ - เศณษฐศาสตร์ทางเลือก ชุดที่ 4 ประชาสังคมและวัฒนธรรมชุมชน ชุดที่ 5ประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทย ชุดที่ 6 กฏหมายและสิทธิมนุษยชน ชุดที่ 7 วิถีประชาธิปไตย ชุดที่ 8 การศึกษาเพื่อความเป็นไท
 • สังคมวิทยา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  31A49614   310 ป36ว 2544 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  31A49615   310 ป36ว 2544 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  31A49616   310 ป36ว 2544 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  31A49617   310 ป36ว 2544 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  31A46918   310 ป36ว 2544 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  31A49619   310 ป36ว 2544 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  31A49620   310 ป36ว 2544 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  31A49621   310 ป36ว 2544 C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4547]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver