สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 284 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 51.   พญาราชวังสัน (๓ สำนวน ) / มงกุฎเกล้าเจ้าอยู๋หัว,พระบาทสมเด็จพระ , 2423 -2468   2530  1
 52.   เรื่องทองแดง(The Story of Tongdang) / ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-   2545 11   2
 53.   ทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง / กมวิทยาศาสตร์บริการ   2555  1
 54.   นานาประเทศล้วนนับถือ / ตัน คงเจริญ   2542  1
 55.   พระฉัตรทองของแผ่นดิน / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ   2551  1
 56.   พระองค์คืออัครศิลปิน / ถวัลย์ มาศจรัส   2539  1
 57.   เดชะพระบารมีปกเกล้าฯ / กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ คุณหญิง   2555  1
 58.   ในหลวงกับการพัฒนชนบท   ม.ป.ป  1
 59.   สมเด็จพระปฐมบรมชนกนาถ / พลาดิสัย สิทธิธัญกิจ   2544  1
 60.   พระทรงเป็นพลังแผ่นดิน   2551  1
 61.   พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย / สิงห์โต ปุกหุต   2543  1
 62.   หกสิบปีแล้วพระแก้วฟ้า / ธงทอง จันทรางศุ   2553  1
 63.   เล่าเรื่องพระจอมเกล้า / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา   2547  3
 64.   เสด็จเยือน อิหร่าน พ.ศ 2510   2547  1
 65.   นวมินทราศิรวาทราชสดุดี /   2560  1
 66.   พระเกียรติก้องกำจายฟ้า / ตัน คงเจริญ   2542  1
 67.   พ่อหลวงกับพระพุทธศาสนา / วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร   2560  2
 68.   เย็นศิระเพราะพระบริบาล / ตัน คงเจริญ   2542  1
 69.   เสด็จสู่ไอศูรย์ศวรรเยศ / อัจฉรา จิระศักดิ์ระวี   2539  1
 70.   80 พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน / จิตติมา ปั้นจ้อย   2550  1
 71.   องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก / กระทรวงวัฒนธรรม   2551  1
 72.   เพื่อมิตรภาพอันยั่งยืน / ตัน คงเจริญ   2542  1
 73.   เล่าเรื่องพระจอมเกล้าฯ / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา  2547  1
 74.   ในหลวงกับเด็กและเยาวชน / จารุนันท์ อึ้งภากรณ์    2
 75.   ในหลวงกับเด็กและเยาวชน   ม.ป.ป.  2
 76.   ชั่วเวลาแสนสั้น (Only a Brief Moment ) / มงกุฎเกล้าเจ้าอยู๋หัว,พระบาทสมเด็จพระ , 2423 -2468   2528  1
 77.   กษัตริย์นักพัฒนาแห่งโลก /   2560  1
 78.   เฉลิมฉัตร ฉลองราชย์ ๖๐ ปี /   2549  1
 79.   เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม / ทัศนา ทัศนมิตร   2553  1
 80.   ในหลวงกับสิ่งแวดล้อมไทย / ทักษิณ สรินทร   2541  1
 81.   ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี / คณะบรรณาธิการ นิตยสาร "คอมมานโด"   ม.ป.ป.  1
 82.   ความเป็นครูสถิตในหทัยราช / เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท   2539  1
 83.   สมเด็จพระนวมินทราชาธิราช /   2550  1
 84.   เรื่องของพ่อ พุทธศักราช 2493 / พีรพล อริยรัตนา   ม.ป.ป.  1
 85.   เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ / วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย   2553  1
 86.   พระเสด็จมาจากฟ้า ไปสู่ฟ้า / อนันต์ อมรรตัย   2541  1
 87.   อัครมหาราชา ปิ่นฟ้าคมนาคม   2543  1
 88.   60 ล้านดวงใจถวายพ่อ = 60 MILLION ONE HEART /   2550  1
 89.   พระวิญญาณห่วงหาอาวรณ์สยาม / อนันต์ อมรรตัย   2541  1
 90.   อัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยาม / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์   2554  1
 91.   การทรงงานของพ่อในความทรงจำ / ปราโมทย์ ไม้กลัด   2555  1
 92.   พุทธศาสน์อยู่คู่องค์กษัตรา / สุจิตรา อ่อนค้อม   2553  1
 93.   บทวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ   2543  1
 94.   กษัตริย์นักปราชญ์แห่งสายนที / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   2554  1
 95.   ในหลวงของเรา My KING : The Ultimate Knowledge of Thailand / เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก   2555  1
 96.   กราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 / ติณณา แดนเขตต์   2559  1
 97.   ประติภาณแห่งมอสิเออร์ปัวโรต์ / คริสตี้,อกาธา   2549  1
 98.   พระราชนิพนธ์บทละครร้อยเรื่อง / มงกุฎเกล้าเจ้าอยู๋หัว,พระบาทสมเด็จพระ , 2423 -2468   2556  1
 99.   ความสุข ความทรงจำ ในรัชกาลที่ 9 / ธงทอง จันทรางศุ   2560  1
 100.   ปัญจมรัช และฉัฐราชกับการศึกษา / ธงทอง จันทรางศุ   2553  1

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver