สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 284 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 201.   นวมินทรมหาราชาธิราช พระผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งการเรียนรู้ / กระทรวงศึกษาธิการ   2554  1
 202.   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการหนังสือพิมพ์ / สุกัญญา ตีระวนิช   2532  1
 203.   โคลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว / มงกุฎเกล้าเจ้าอยู๋หัว,พระบาทสมเด็จพระ , 2423 -2468   2529  1
 204.   เล่ม 2 : พระราชกรณียกิจและกิจการที่เกี่ยวข้องภายหลังรัชมัย / มูลนิธิพระยรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์   2545  1
 205.   พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระปิยะมหาราชที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ   2546  1
 206.   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต / พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช,2470-   2551  1
 207.   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมความซื่อสัตว์สุจริต / ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470   2551  1
 208.   พระร่วง (พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฏ) / มงกุฎเกล้าเจ้าอยู๋หัว,พระบาทสมเด็จพระ , 2423 -2468   2544  1
 209.   นพพระภูมิบาลบุญดิเรก : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /   2549  1
 210.   พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวม 100 ครั้ง / มงกุฎเกล้าเจ้าอยู๋หัว,พระบาทสมเด็จพระ , 2423 -2468   2529  1
 211.   จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว /   2548  1
 212.   ดวงใจแผ่นดิน เล่มที่ 978 (Heart of the Kingdom) การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี / คณะผู้จงรักภักดี และข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณวดี   2549  1
 213.   สมเด็จพระปิยมหาราช พระผู้พระราชทานกำเนิดพิพิธภัณฑสถานเพื่อประชา   2547  1
 214.   ซ้อมรบเสือป่า 2466 (ลายพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) / มงกุฎเกล้าเจ้าอยู๋หัว,พระบาทสมเด็จพระ , 2423 -2468   2532  1
 215.   มิตรแท้ : ละครพูดองค์เดียว แปลจากเรื่องละครภาษาอังกฤษ โดยศรีอยุธยา / มงกุฎเกล้าเจ้าอยู๋หัว,พระบาทสมเด็จพระ , 2423 -2468   2539  1
 216.   อัครครุราชัน : ธ ทรงรังสรรค์สืบสานการศึกษาไทย 125 ปี กระทรวงศึกษาธิการ /   2560  1
 217.   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเสนาบดีเอกแห่งตระกูล บุนนาค / อนันต์ อมรรตัย   2541  1
 218.   พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา   2547  1
 219.   การจัดงาน 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว /   2554  1
 220.   ย้อนหลังบางแง่มุมในพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   2543  1
 221.   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระมหากษัตริย์ ยอดกตัญญู" / สถาบันบันลือธรรม   ม.ป.ป.  1
 222.   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๖๐ ปีครองราชย์ประโยชน์สุข ประชาราษฏร์ / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน ปปร   2549  1
 223.   พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / อรวรรณ ทรัพย์พลอย   2546  2
 224.   อธิบายพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว : หมวด ข โขน ละคร / ปิ่น มาลากุล หม่อมหลวง   2521  1
 225.   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ม.ป.ป.  1
 226.   พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   2542  1
 227.   พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระรพุทธเลิศหล้ามภาลัย / ธรรมสภา และสถาบันบันลือธรรม   2542  1
 228.   พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกาณียกิจ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / ธรรมสภา และสถาบันบันลือธรรม   2543  1
 229.   เล่าเรื่องบทละครพระราชนิพนธ์ภาษาอังกฤษ : ที่ทรงพระราชนิพนธฺที่ประเทศอังกฤษ / มงกุฎเกล้าเจ้าอยู๋หัว,พระบาทสมเด็จพระ , 2423 -2468   2526  1
 230.   อัฏฐมราชสดุดี:รวมบทกวีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล   2535  1
 231.   ทฤษฎีใหม่ ว่าด้วยการพัฒนาตนเอง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์   2540  1
 232.   พระราชธรรม พระราชบัญญัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว / ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม   2542  1
 233.   พระบาทสมเด็จพระรามาธิปบดีศรีสินทรมหาวชิรราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม / วรชาติ มีชูบท   2553  1
 234.   พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเหรียญอันเกี่ยวเนื่องกับพระองค์   ม.ป.ป.  1
 235.   สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรอบ 60 ปี แห่งการครองราชย์ /   2551  1
 236.   พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว   2543  1
 237.   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระมหากษัตริย์ยอดนักปฏิบัติธรรม" / สถาบันบันลือธรรม   ม.ป.ป.  1
 238.   พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แนวทางสร้างไทยให้ยั่งยืน / กรมสรรพสามิต โรงงานไพ่   2555  1
 239.   เฉลิมพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ   2541  1
 240.   พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทวสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล   2542  1
 241.   พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   2542  1
 242.   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว / คณะบรรณาธิการ   2562  1
 243.   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช "ภูมิพโล ภิกขุ" ทรงพระผนวช พุทธศักราช 2499 / พีรพล อริยรัตนา   ม.ป.ป.  1
 244.   การอบรมเชิงปฏิบัติการ:เผยแพร่โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   2544  1
 245.   พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช / ธรรมสภา และสถาบันบันลือธรรม   2543  1
 246.   หนังสือที่ระลึกงานเปิดพระบรมราชะประทรรศนีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว / มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกูฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมศิลปากร และบริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนานานิช   2537  1
 247.   ภูมิแผ่นดินมรดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทย / กรมศิลปากร   2554  1
 248.   พระบวรราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว / สุจิตรา สันธนาภรณ์   2560  1
 249.   พระบวรราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปวเรศทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว / อรุณ สันธนาภรณ์   ม.ป.ป.  1
 250.   จดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรฉบับประชาชน เล่ม 1 /   ม.ป.ป.  1

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver