สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 34 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ลักษณนาม   2542 11   2
 2.   ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน / ราชบัณฑิตยสถาน   2556  2
 3.   ศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ / ราชบัณฑิตยสถาน   2542  1
 4.   พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย /   2552  1
 5.   สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 2   2545  1
 6.   ศัพท์บัญญัติ:อังกฤษ-ไทย:ไทย-อังกฤษ   2532  1
 7.   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2542   2546  1
 8.   ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ /   2557  1
 9.   ไขปัญหาภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน   2550  2
 10.   ไขปัญหาภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน /   2556  1
 11.   พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย   2542  1
 12.   ภาษิต คำพังเพย สำนวนไทยประเภทต่างๆ   2532  1
 13.   พจนากรมคำใหม่ เล่ม 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน /   2554  1
 14.   พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ ฉบับพอลิเมอร์ / ราชบัณฑิตยสถาน   2551  1
 15.   ภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน /   2558  1
 16.   ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน /   2558  1
 17.   ศัพท์พฤกษศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   2541  1
 18.   การใช้ กระ และ กะ พร้อมความหมาย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน /   2558  1
 19.   ภาษาไทยที่บกพร่อง ต้องแก้ไข เล่ม 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน /   2556  1
 20.   สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่:ยุโรป เล่ม 2 อักษร C-D   2544  1
 21.   ศัพท์เศรษฐศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน   2549  1
 22.   ศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   2549  1
 23.   ศัพท์เศรษฐศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทยอังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   2549  1
 24.   ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน   2549  1
 25.   ภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน(แก้ไขเพิ่มเติม)   2539  1
 26.   กวีวัจน์วรรณนา วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย / ราชบัณฑิตยสถาน   2557  1
 27.   อ่านอย่างไร และเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตสถาน   2540  1
 28.   พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคใต้ เรื่อง สุภาษิต ร้อยแปด /   2552  1
 29.   ศัพท์บัญญัติ พร้อมคำอธิบาย จาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตตยสถาย พ.ศ. 2525   2531  1
 30.   ศัพท์การกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา อังกฤษ - ไทย ไทย - อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   2550  1
 31.   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ / ราชบัณฑิตยสถาน   2554  1
 32.   โครงสร้างพื้นฐานตัวอักษรไทย ศัพท์บัญญัติวิชาการพิมพ์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม   2540  1
 33.   หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   2548 10   1
 34.   คำที่เขียนทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศ ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และรายชื่อจังหวัดในประเทศไทย ถอดเป็นอักษรโรมัน   2533  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver